BudujemyDomyPasywne.pl - Domy i budynki pasywne

Budujemy tanie domy pasywne

Projekt numer: POIR.03.02.02-00-0960/17
Nazwa projektu: Konstrukcyjno-izolacyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian budynków niskoenergetycznych, w tym pasywnych.
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
więcej na informacji o projekcie tutaj

Konstrukcyjno-izolacyjne wielkoblokowe elementy ścienne

Wielkoblokowe elementy ścienne są zupełnie nowym rozwiązaniem i alternatywą dla sposobu wznoszenia ścian w stosunku do już funkcjonującego rozwiązania deskowań traconych w technologii Ekobud, a także innych technologii wznoszenia przegród (systemy tradycyjne typu np. cegła). Obejmuje tylko ściany i rozwiązania węzłów konstrukcyjnych - połączenia ścian z innymi elementami budynku, np. stropem, dachem czy nadprożem, które z kolei mogą być wykonane w technologii szalunku traconego lub ewentualnie technologii tradycyjnej. Podstawowe prefabrykaty dla tego systemu - bloki ścienne wielowarstwowe – są elementami izolacyjno-konstrukcyjnymi wykonywanymi z płyt z ekostyrobetu 800 (wysokowartościowy beton lekki z regranulatem polistyrenowym, o gęstości minimum 800kg/m3 i polepszonych właściwościach cieplnych λ≤0,80 W/mK) oraz płyt styropianowych EPS100-032.

Podstawowym wariantem wykonania jest układ 7-warstwowy: 4 warstwy ekostyrobetu o gr. 5 cm i 3 warstwy styropianu o grubości 10 cm. Warstwy łączone są klejem poliuretanowym i dodatkowo ściągami metalowymi ze stali budowlanej, zabezpieczonymi przed powstawaniem mostków cieplnych. Blok posiada ukształtowane złącza pionowe na wpust i na pióro, przygotowane do połączenia na tzw. „suchy styk” (bez wypełnienia zaprawą). Połączenie jest utworzone w wyniku przesunięcia względem siebie o 5 cm płyt styropianowych i ekostyrobetu stanowiących poszczególne warstwy. W ramach technologii produkowane będą 2 bloki:
1. Podstawowy (w trzech „rozmiarach”: pełnym 100x50 cm, połówkowym 55x50 cm, ćwiartkowym 25x50 cm, co pozwoli na wznoszenie przegród bez konieczności docinania bloków)
2. Narożny, plus elementy dodatkowe dla „obróbki” otworów ściennych – okiennych i drzwiowych.
Wymiary bloku narożnego ustalone są tak, żeby zapewnić normowe warunki prawidłowego wiązania elementów murowych.

Nowy prefabrykat pozwala na wznoszenie budynków niskoenergetycznych i budynków pasywnych. Parametry energetyczne przyjęte dla budynku niskoenergetycznego i pasywnego jako minima przy zastosowaniu nowych systemów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych są następujące: Budynek niskoenergetyczny – zgodnie z uchwałą nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” jest to budynek, spełniający wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Przywołane jest tutaj Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania perspektywiczne zaczną obowiązywać od 1.01.2021 roku.

Dla budynku niskoenergetycznego należy – zgodnie z nimi - przyjąć:
Maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany: U (c max) 0,20 W/m2K; Maksymalną wartość wskaźnika E(Uco) 40kWh/m2rok [Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.]

W budynku pasywnym korzysta się z wymagań Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Poprawa efektywności energetycznej Cześć 2 :
- maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany określona jest na poziomie: U (c max) 0,12 W/m2K;
- maksymalna wartość wskaźnika E(Uco)* jest równa 15 kWh/m2/rok.

* E(Uco) – wartość wskaźnika energii użytkowej – należy przez to rozumieć energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła podzieloną przez powierzchnię o regulowanej temperaturze (ogrzewaną) w budynku.

Rys. 1 Wielkoblokowe elementy ścienne do wznoszenia ścian jednowarstwowych - element podstawowy

Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego
Technologia budownictwa pasywnego

Skontaktuj się z nami

W przypadku zainteresowania zakupem naszych innowacyjnych materiałów budowlanych zapraszamy do kontaktu.
Wyceny przygotowujemy indywidualnie uwzględniając wszystkie potrzeby naszych Klientów.